Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
DZIAŁALNOŚĆ - CELE I ZADANIA
       Do zadań NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej należy w szczególności:
- badania i porada lekarska,
- opieka wynikająca z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
- opieka wynikająca z kompetencji położnej środowiskowo-rodzinnej,
- pielęgnacja chorych (wykonywanie EKG),
- pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
- rehabilitacja lecznicza,
- opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
- opieka nad pacjentami opuszczającymi oddziały szpitalne,
- opieka paliatywna,
- zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
- wykonywanie profilaktycznych bada
ń mammograficznych,
- wykonywanie zlece
ń lekarskich dotyczących zabiegów fizjoterapeutycznych z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego,
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin,
- promowanie zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej indywidualnej i grupowej,
- usługi socjalno-bytowe,
- opieka nad rodzinami (zwłaszcza wielodzietnymi) pozbawionymi obecności matki,
- wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji chorych,
- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, PIS i innymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia,
- umożliwienie pomocy duchowej oraz religijnej osobom chorym,
- wykonywanie innych zada
ń wynikających z bieżących potrzeb i problemów środowiskowo-rodzinnych,
- opieka wynikająca z kompetencji pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania.

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki
pielęgniarstwa,
położnictwa,
rehabilitacji,
medycyny szkolnej,
pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
programów profilaktyki i promocji zdrowia.
      Celem NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: