Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
MEDYCYNA SZKOLNA

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki
     NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej realizuje świadczenia medycyny szkolnej w następujących gminach: Świdnica, Świebodzice, Ząbkowice Śląskie, Żarów, Dobromierz, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, miasto Świdnica oraz szkoły w Marcinowicach i Wirach w gminie Marcinowice. 25 pielęgniarek od poniedziałku do piątku w czasie roku szkolnego wypełnia program zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie opieką medyczną objęte jest ok. 17 tys. uczniów w 66 placówkach szkolnych w typie kształenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

     Zatrudniony w NZOZ Stacja Opieki Caritas personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje, kursy, certyfikaty zgodne z ustaleniami Unii Europejskiej i NFZ pozwalające stosować najnowsze zdobycze medycyny w rozpoznawaniu i profilaktyce chorób dziecięcych.
Zakres kompetencji:

- promocji zdrowia
- profilaktyki chorób
- świadcze
ń diagnostycznych
- świadcze
ń pielęgnacyjnych,
- świadcze
ń pielęgnacyjno-leczniczych.
W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania współpracuje z:

- rodzicami i/lub opiekunami uczniów, uczniami / wychowankami
- dyrektorem szkoły/ośrodka, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas
- lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / rodzinnym
- pielęgniarką środowiskową/rodzinną
- położną środowiskową/rodzinną
- pielęgniarką praktyki
- innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami zdrowotnymi podopiecznych
- przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży
- powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.