Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
O NAS
Niebubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej został powołany do działalności
14 czerwca 2004 roku na mocy Dekretu Erygującego Jego Ekscelencji Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.
      Świadczenia medyczne, udzielane przez Stację Opieki Caritas w naszej diecezji, są realizowane w formie ambulatoryjnej.
       Obecnie w skład NZOZ-u wchodzą filie w terenie, które znajdują się w kilku miejscowościach Dolnego Śląska (szczegóły tutaj). Głównie prowadzone są gabinety pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowej, medycyny szkolnej, pielęgniarska opieka średnioterminowa i długoterminowa oraz gabinet i poradnie rehabilitacyjne (zob. Rehabilitacja); zatrudnionych jest ok. 200 osób personelu medycznego.
       Stacja Opieki Caritas posiada organizację wewnętrzną, której funkcjonowanie i pracę wyznacza Statut. Za realizację zadań odpowiedzialny jest kierownik, który reprezentuje zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników zakładu. Za sprawy medyczne odpowiada lekarz.
       NZOZ jest samofinansującym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Udziela świadczeń medycznych komercyjnych - odpłatnych i nieodpłatnych, realizowanych w ramach zawartej umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakład może również prowadzić działalność gospodarczą, która może wspierać finansowo jego działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Stacja Opieki Caritas może pozyskiwać dodatkowo środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych z różnych źródeł: darowizn, dotacji, zapisów, spadków, ofiarności publicznej oraz za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego przeznaczonego dla chorych.

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki